Liv i arbetet 14

Manöverbarhet (eller lättrörlighet)

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Inledning

Den arbetsform som beskrivs i detta inlägg hör till de intressantaste jag har sett. Jag var med om min första strategiska dialog, som beskrivs nedan, för drygt tio år sedan. Att ge alla i organisationen chansen att vara med i den strategiska dialogen och aktivt vara med och påverka sin och företagets framtid skapar engagemang. Detta engagemang gör i sin tur organisationen mer lättrörlig (agil) — eller manöverbar!

Vad är manöverbarhet?

Manöverbarhet är en seglingsterm. Graden av manöverbarhet i segling beror på en kombination av båtens egenskaper och besättningens skicklighet och samarbetsförmåga. Manöverbarhet uppstår när alla i besättningen vet vart man är på väg och gemensamt kraftsamlar för att klara av utmaningarna.1

Ramquist & Eriksson, Manöverbarhet.

Manöverbarhet är också namnet på en bok av Lasse Ramquist och Mats Eriksson. I boken beskrivs en ledningsmodell för strategisk fokusering, som bygger på medarbetarengagemang och levande grupper. Vad som behöver fokuseras på och varför beskrivs i det strategiska resonemanget. Hur det ska ske bestäms av de lokala grupperna själva. I modellen ingår att ta vara på alla medarbetares lokala expertis. En levande grupp förstår vad som står på spel, kraftsamlar kring tydliga mål, har ett bra samspel, åstadkommer resultat, och växer i erfarenhet.

Hur blir man manöverbar?

Motivationen måste komma från medarbetarna själva. Den primära utmaningen är att på ett begripligt sätt formulera synen på omvärlden och framtiden. Alla i organisationen måste känna att den strategiska fokuseringen är riktig och viktig. Och denna intressegemenskap behöver utvecklas, formuleras och göras tydlig. Det är en förutsättning för att en dynamisk intressegemenskap ska väckas till liv. Det är syftet med den strategiska dialogen.2

Strategisk dialog

I många organisationer är man otillräckligt genomtänkt och formulerad. Man saknar ett strategiskt resonemang. Man saknar också ett regelbundet återkommande forum där alla medarbetare kan föra en öppen och ärlig strategisk dialog om vad som händer och vad som behöver hända. Utan medarbetarnas engagemang kommer ingenting att hända. Kvaliteten på dialogen är helt avgörande.3 En organisation växer och frodas i ett klimat där det finns utrymme för en mångfald av perspektiv. Utmaningen är att etablera samsyn. Det handlar inte om att alla ska ha samma åsikt. Alla medarbetares uppriktiga åsikter och uppfattningar behöver komma fram.4

Lokala expertisen

Medarbetarnas lokala expertis är en av de allra viktigaste faktorerna för ökad manöverbarhet. Medarbetarna inte bara ser vad som är fel, utan är också mest erfarna och motiverade att göra något åt det.5 Den lokala expertisen aktiveras spontant när de lokala grupperna ges förtroende att sätta sina egna mål. Däremot ska grupperna själva ska kunna ge en vettig förklaring till hur de ser på kopplingen till den strategiska fokuseringen.6 Grupperna behöver offentliggöra var de står beträffande det strategiska resonemanget, samt synliggöra sina åtaganden.7

Sammanfattning

Manöverbarhet bygger på att det finns en samsyn kring organisationens viktigaste utmaningar. Det i sin tur förutsätter att det finns en fungerande strategisk dialog. För att få till en verklig dialog krävs självinsikt och ödmjukhet. Samspelet låser sig om vi låser oss i våra egna perspektiv och inte lyssnar på varandra. Den lokala expertisen är ovärderlig och sitter inne med information som ingen annan har. Manöverbarhet uppstår när allas kunskap och erfarenheter tas till vara och man gemensamt kraftsamlar för att klara av utmaningarna.

Noter:
1 Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet, s. 31.
2 Ibid, ss. 24-25.
3 Ibid, ss. 33-34, 37.
4 Ibid, ss. 62.
5 Ibid, ss. 63, 66.
6 Ibid, ss. 67-68.
7 Ibid, ss. 114-115.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. He shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *