Liv i arbetet 15

Levande grupper

Detta är ett inlägg i min serie om liv i arbetet.

Inledning

Detta är en forsättning på mitt förra inlägg om manöverbarhet (lättrörlighet). I boken Manöverbarhet beskriver Lasse Ramquist och Mats Eriksson en ledningsmodell för strategisk fokusering, som bygger på medarbetarengagemang och levande grupper. Men vad är en levande grupp? Och hur får man till en sådan?

Fungerande grupper

Lasse Ramquist och Mats Eriksson frågar vad det är som händer i väl fungerande grupper? Vad är det som gör att sådana grupper löser sina uppgifter så bra? Hur kan de uppnå så hög produktivitet, kvalitet och kreativitet? Varför trivs de som är med i dessa grupper så bra? Går det att lära andra grupper att fungera lika bra?1

Kännetecken i fungerande grupper

Grupper som inte fungerar så bra kännetecknas av att:2

 • Några få dominerar
 • Man får kämpa för att säga sitt
 • Ingen återspeglar det som sägs
 • Inga tydliga överenskommelser görs
 • Ingen vet vad diskussionen egentligen handlar om
 • Diskussioner om vem som har rätt
 • Diskussioner om ovidkommande saker
 • Nya tankar möts på ett negativt eller defensivt sätt
 • Man tassar på tå
 • Slutsatser nås för snabbt
 • Det uppstår aldrig en gemensam bild kring det man diskuterar
 • Rädsla att vara sig själv
 • Det som startas avslutas inte

Grupper som fungerar bra kännetecknas, å andra sidan, av att:3

 • Alla vet vad som står på spel
 • Alla trivs (jämför med musiker som spelar ihop)
 • Gemensamma erfarenheter och upplevelser växer fram
 • Samsyn finns kring grundläggande värderingar
 • Överenskommelser hålls
 • Alla respekteras och ses som viktiga
 • Allas bidrag uppskattas
 • Alla förmåga tas tillvara
 • Roller uppstår spontant och naturligt
 • Slutsatser och beslut hålls tillbaka tills alla har fått säga sitt
 • Oenighet hanteras med värdighet
 • Alla hjälps åt att klargöra motsättningar (vilket ofta leder till att nya tankar)
 • Alla vet att en konflikt spontant kan lösa sig (i ljuset av ny information)
 • Verbalt starka hjälper språkligt svaga

Levande självorganiserande grupper

Så småningom växte det hos Lasse Ramquist och Mats Eriksson fram en insikt om att fungerande och vitala grupper bäst kan förstås som levande självorganiserande system. Självorganisation är den osynliga hand som så dramatiskt påverkar samspelet i gruppen. Det är självorganisation som gör samarbetet så smidigt och effektivt.4

En förutsättning för levande självorganiserande grupper är att allas tankar och idéer kan samspela. För detta krävs en djup och ärlig respekt för varandra, som dessutom visas. Det är viktigt att undvika yttre organiserande och styrande faktorer, t.ex. dominerande ledarfigurer. Logisk uppstyrning riskerar att störa, eller rentav hindra, det självorganiserande förloppet.5

Ett levande självorganiserande system är ett öppet system som använder och förbrukar energi, samtidigt som systemet har ett ständigt samspel och utbyte med sin omgivning för att upprätthålla sin egen funktion. Varje levande system består av en mångfald av beståndsdelar som samverkar som en helhet i ett extremt komplext och i sina detaljer oförutsägbart (dvs kaotiskt) förlopp.6

Förutsättningar för levande grupper

Utifrån Ilya Prigogins teorin för dissipativa strukturer identifierar Lasse Ramquist och Mats Eriksson ett antal förutsättningar för att en levande självorganiserande grupp ska uppstå och kunna hållas vid liv:7

 • Energi/Vilja: Gruppens energi behöver väckas.
 • Inflöde/Riktning: Energi och vilja behöver riktning.
 • Dialog/Samspel: Kommunikation och samspel behöver vårdas.
 • Utflöde/Resultat: Synligt utflöde av resultat behöver garanteras.
 • Återkoppling/Lärande: Återmaning och lärande behöver säkras.

Sammanfattning

En grupp kan antingen transformeras till en högre nivå av självorganisation eller splittras till en samling individer där var och en följer sitt eget spår. En förutsättning för att en levande självorganiserande grupp ska uppstå är att det är “viktigt på riktigt”. Gruppens energi väcks när man förstår vad som står på spel. Gruppen behöver ha ett fungerande samspel och ständigt utbyte med sin omgivning. Utan känslan av att det går framåt avstannar gruppens utveckling.

Noter:
1 Lasse Ramquist & Mats Eriksson, Manöverbarhet, ss. 140-41.
2 Ibid, ss. 145-146.
3 Ibid, ss. 147-148.
4 Ibid, s. 143.
5 Ibid, ss. 149-150.
6 Ibid, s. 159.

7Ibid, ss. 165-167.

Published by Jan Höglund

Jan Höglund shares his reading, book reviews, and learning on his personal blog.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *