Categories
Agile Organization Sociocracy Thoughts

Scaling Agile @ Spotify

Henrik Kniberg and Anders Ivarsson have written an interesting paper on Scaling Agile @ Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guilds. The organizational setup of the teams is very interesting. Since I’m currently reading We the People by John Buck and Sharon Villines on dynamic self-governance, I’m wondering if the structure of Chapters & Guilds could have been replaced by a doubly linked circle organization instead? It’s just a thought for the time being. I’m not sure what the pros and cons would have been? Instinctively, I don’t like matrix organizations. It adds an extra dimension of complication which I think should be avoided. Double linking seems to be a more straightforward approach. But again, I don’t really know (yet).

Categories
Politics Sociocracy

Se upp för majoritetens tyrrani

Den som följer min blogg vet att jag just nu intresserar mig för sociokrati som ett djupare uttryck för demokrati. Jag har börjat läsa boken We the People av John Buck och Sharon Villines. Av den anledningen läste jag Henrik Arnstads debattinlägg Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti (DN 2012-11-15) med särskilt stort intresse. Henrik har under de senaste fem åren studerat fascismens ideologi utifrån modern internationell forskning.

Henrik skriver: “Neofascisterna inom SD vill inte avskaffa den parlamentariska demokratin … I stället ska majoritetssamhällets tyranni råda, som via demokratiska beslut rasistiskt förtrycker utsatta minoriteter. Neofascismen hotar alltså inte själva det parlamentariska systemet …” Det innebär att majoritetsstyre faktiskt kan stå i direkt strid med grundläggande demokratiska värderingar, som t.ex. allas lika fri- och rättigheter. Det skrämmer mig därför att majoritetens tyrrani över minoriteten alltid får till konsekvens att vår kollektiva intelligens minskar och att vår kollektiva dårskap ökar. Det är en mycket farlig väg att gå! Vi såg vad som hände på 1930-talet.

Mitt intresse för sociokrati kommer av att jag i den ser en möjlighet att skala upp Agil systemutveckling och göra en hel organisation agil. Henriks debattartikel har fått mig att vakna upp och inse att frågeställningen är mycket djupare än så! Frågan handlar inte bara om hur vi ska få våra företag och organisationer att fungera bättre. Den handlar ytterst om hur vi långsiktigt ska kunna säkerställa grundläggande demokratiska fri- och rättigheter för alla i vårt samhälle. Om vi valde våra politiska ledare genom en sociokratiskt integrativ process så är jag helt säker på att vi inte hade fått in folkvalda i vår riksdag som slåss med järnrör. De har definitivt inte mitt medgivande (eng. consent).

Categories
Books Methods Sociocracy

We the People: Consenting to a deeper democracy

Today, I received my latest book from Amazon, “We the People: Consenting to a Deeper Democracy” by John Buck and Sharon Villines. It’s a book about how to apply the principles of dynamic self-governance to our workplaces and organizations. It’s maybe too early to say, but this book might be one of the most important books I have ever read. Let’s see if I change my mind.

Categories
Sociocracy Thoughts

Let’s make music together

If you have followed my blog posts and tweets you know by now that I am searching for better ways of working and being together. I am convinced that we can and need to organize human work in another way. It is urgent because I would like to see this change happen now for our children’s sake. I think the traditional management paradigm from the 19th century, which still is in use today, is dysfunctional.

This search for a better way has led me to the discovery of many different approaches. I have for example been working with software development my whole working life, so I am familiar with Agile software development. Over the years I have also led many workshops and gatherings in different contexts, and with different purposes, which has led me to explore Large Group Methods. Lately, I have also encountered Dynamic Self-Governance. All these approaches have one common theme and that is to turn human potential and creativity into reality. Furthermore, I think it is possible to combine these different approaches in very powerful ways. One approach could be to combine Agile software development with Dynamic Self-Governance, and I think this has been done in a few places. Another approach would be to support the circle organization of Dynamic Self-Governance with Large Group Methods. The possibilities are endless.

Finally, I would like to let Gregg Kendrick share his vision about better workplaces where people can thrive. At the end of this video clip (22 minutes from start) he talks about the cosmic symphony which we all are meant to be part of. He says we create the music by showing up fully as human beings, coming together around common purposes that really matters. I like that metaphor.

Let’s make music together!

 

Categories
Agile Methods Sociocracy

Dynamic Self-Governance

Here is a short video clip on Dynamic Self-Governance for Businesses. Dynamic Self-Governance, or Sociocracy, is a practical way to run a company or organization. It builds upon the core values of transparency, consent, and equal value. It gives everyone an informed voice transforming the organization to become more:

 • Decentralized
 • Empowering
 • Resilient
 • Effective
 • Efficient
 • Adaptive

This is really a way to turn a whole organization Agile. It would be an interesting experiment to combine Dynamic Self-Governance with Agile software development. If you have experience of it, please let me know! I am very interested.

Categories
Agile Sociocracy Thoughts

The anatomy of the agile organization is circular

Janne Korhonen has written a post on the anatomy of the agile enterprise. His message is that the future of governance is circular. I fully agree. What he does is to describe the dynamic governance structure which is based on the circle organization. I think he is absolutely right because the circular shape is central not only to sociocracy, but also to Large Group Methods such as Open Space Technology and The Circle Way, just to mention a few. I think this is what the shift in management thinking really is about – a movement from pyramids to circles. Do not let the simplicity of this metaphor fool you. We are talking about a fundamental shift in perspectives – from hierarchical pyramids to egalitarian circles, from centralized leadership in the top to distributed leadership everywhere. The circular form is absolutely necessary because it enables us to move towards whole-organizational agility. It is simply not possible to be agile in a pyramid. Only circles can do the job.

Related posts:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios

Related posts in Swedish:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som bygger på att nå enighet kring beslut
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

Categories
Holacracy Methods Sociocracy

Holakratins struktur

Jag har skrivit ett tidigare inlägg om holakrati, holokrati och sociokrati. I detta inlägg beskriver jag hur holakratin är strukturerad. Holakratin består av följande komponenter:

 • En cirkelorganisation som är strukturerad i hierarkier där varje cirkel är själv-organiserad.
 • Alla cirklar är länkande till varande genom dubbel länkning. Det innebär att två medlemmar i cirkeln också är medlemmar i närmast överordnade cirkel. En av representanterna, ledarlänken, är utsedd av den överordnade cirkeln att vara den underordnade cirkelns ledare. Den andra representanten, representantlänken, är utsedd av den underordnade cirkeln att vara dess representant i den överordnade cirkeln. Detta är särskilt intressant eftersom representantlänken helt och hållet saknas i traditionella hierarkiska organisationer.
 • Den tredje komponenten i den holarkiska strukturen är cirkelmöten. Varje cirkel träffas med olika frekvens i olika typer av möten beroende på syftet. Det kan  t ex röra sig om styrningsmöten (månadsvis), integrativa beslutsmöten (vid behov), drivningsmöten (veckovis),  taktikmöten (vid behov), strategimöten (vid behov), eller ståuppmöten (dagligen).
 • Beslut fattas genom integrativ emergens. Det betyder att olika perspektiv systematiskt integreras i cirkelmöten innan beslutet fattas. Besluten bygger på medgivande (eng. consent), inte konsensus (eng. consensus). Det räcker att ingen motsätter sig beslutet för att beslutet ska fattas, dvs att man kan leva med beslutet.
  1. Beslutsfattandet går till så att den som vill ha beslutet först ges möjlighet att ge ett förslag. Detta görs utan diskussioner.
  2. Facilitatorn leder sedan en frågerunda med det uttalade syftet att förstå förslaget. Förslagsställaren svarar eller säger “det är inte specificerat i beslutet“. Eventuella reaktioner på förslaget avbryts av facilitatorn.
  3. Därefter ger facilitatorn varje cirkelmedlem möjlighet att i tur och ordning ge sina reaktioner på förslaget och avbryter eventuella diskussioner som dyker upp.
  4. Efter denna runda ges förslagsställaren möjlighet att förtydliga beslutsförslaget och göra eventuella ändringar med anledning av reaktionerna. Facilitatorn avbyter eventuella diskussioner eller kommentarer från övriga cirkelmedlemmar.
  5. Därefter frågar facilitatorn varje cirkelmedlem i tur och ordning om dom har några invändningar mot beslutsförslaget. Eventuella diskussioner avbryts. När alla har blivit hörda och ingen kommit med invändningar så är beslutet fattat.
  6. Om någon däremot motsätter sig beslutet så leder facilitatorn en öppen diskussion för att se hur man kan ändra beslutsförslaget så att det blir acceptabelt. Förslagsställaren säkerställer att eventuella förändringar inte strider mot det ursprungliga syftet med beslutsförslaget. Därefter frågar facilitatorn varje cirkelmedlem igen om dom har några invändningar. Om ingen kommer med invändningar så är beslutet fattat.
 • Den femte komponenten är dynamisk styrning. Alla beslut fattas baserat på nuvarande förståelse av situationen och förfinas allteftersom ny information kommer fram. Det innebär att man hela tiden är beredd att ompröva tidigare beslut.
 • Sist och slutligen har man integrativa val. Personer väljs ut till nyckelroller genom en integrativ valprocess och öppen diskussion. Detta ska inte förväxlas med majoritetsröstning.
  1. Alla cirkelmedlemmar nominerar till att börja med en person till rollen utan diskussion eller kommentarer.
  2. Därefter berättar varje medlem varför han/hon har nominerat just denna person och berättar helt kort varför denna person skulle vara bäst lämpad för rollen.
  3. Efter denna runda ges varje medlem möjlighet att ändra sin nominering.
  4. Därefter föreslår facilitatorn en person för rollen och frågar varje medlem om han/hon kan gå med på detta. Sist får den utsedda personen frågan om han/eller är villig att ta på sig rollen. Om svaret är nej föreslår facilitatorn en annan person. Detta förfarande fortsätter tills dess att ingen motsätter sig att den föreslagna personen utses till rollen.

Nyckelroller i den holariska strukturen är:

 • Ledarlänken som är cirkelns ledare och den cirkelmedlem som representerar den överordnade cirkeln.
 • Representantlänken är den cirkelmedlem som representerar den underordnade cirkeln i den närmast överordnade cirkeln.
 • Facilitatorn faciliterar cirkelmötena. Denna roll är särskilt viktig i samband med de integrativa besluten och integrativa valen.
 • Sekreteraren dokumenterar cirkelmötena och stabiliserar styrningen av dessa över tiden.

Min slutsats är att holakrati är till förväxling lik sociokrati, Den största skillnaden är att holakrati använder en lite annorlunda terminologi. En del bedömare anser att holakrati har ett mer integrativt synsätt, men Gerard Endenburg betonade vikten av ett integrerat synsätt redan på 1970-talet. Holakrati lägger stort fokus på de individuella rollbeskrivningarna, men frågan är om det inte är cirkelns roll som är den viktiga, dvs. att cirkeln vet varför den finns och vad den hoppas på att uppnå. Jag tror att de individuella rollerna växer fram naturligt utifrån cirkelns målsättning. Ansvarsfördelningen i cirkeln behöver naturligtvis vara tydlig, men också dynamisk.

Categories
Agile Holacracy Leadership Methods Sociocracy

Holakrati, holokrati och sociokrati


Carl Blomberg, som driver bloggen Agil HR, twittrade häromdagen om Holacracy at Adscale Laboratories: Agile for the Entire Organization. Det väckte min uppmärksamhet och fick mig att titta närmare på holakrati (eng holacracy). Jag googlade och hittade en introduktion till holakrati skriven av upphovsmannen Brian Robertson själv. Man kan säga att holakrati är ett sätt att strukturera och leda en organisation. Regelverket finns beskrivet i Holakrati-konstitutionen. Det som gör mig intresserad är att jag i holakratin ser ett möjligt sätt att tillämpa ett agilt synsätt på en hel organisation.

Det som däremot gör mig tveksam är att holakrati är så regelstyrt. Det finns en gräns, anser jag, för hur långt man kan gå i att styra människor med regler. Jag noterar också att Holacracy® är ett registrerat amerikanskt varumärke som ägs av företaget HolacracyOne. Jag tycker att holakrati som ord är alldelses för likt holokrati (med “o”), som betyder universell demokrati. Dessutom har företaget lämnat in en patentansökan på “metoden att strukturera och styra ett företag” (patentansökan nr US2009006113). Patentansökan innehåller 19 patentkrav. Patentet har inte har beviljats. Syftet med varumärket och patentansökan sägs vara att man vill kvalitetssäkra utbildning och konsultjänster i holakrati, men det handlar naturligtvis också om att man vill kunna sälja certifiering och  licenser till användare av metoden.

Det faktum att holakrati är varumärkesskyddat i USA fick mig att söka vidare. Det jag har förstått är att holakrati till stor del bygger på sociokrati, som utvecklades av holländaren Gerard Endenburg under 1970-talet. Det kan också vara skälet till att holakrati-patentet inte har beviljats. Nyhetsvärdet och uppfinningshöjden i holakrati är helt enkelt för låg jämfört med sociokrati.

Relaterade inlägg:
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som sociokrati bygger på
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

Relaterade inlägg på engelska:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios
Book Review: Holacracy by Brian Robertson
Book Review: Sociocracy by Gerard Endenburg
Holacracy vs. Sociocracy
The big misconception in sociocracy

Categories
Holacracy Methods Sociocracy

Holacracy

Holacracy (not holocracy) is a company trademark of HolacracyOne. Holacracy includes several practices which are based on sociocracy. Sociocratic practices which are adopted by holacracy are:

 • Circle organization
 • Double linking
 • Decision by integrative emergence
 • Dynamic steering
 • Integrative elections

There is a US Patent Application on Holacracy which has been abandoned: Method for Structuring and Controlling an Organization.

Related posts:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios
Book review: Holacracy

Related posts in Swedish:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som bygger på att nå enighet kring beslut
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt

Categories
Methods Sociocracy

Sociocracy

Sociocracy is a consent (not consensus) based governance approach. Gerard Endenburg, who developed sociocracy, came up with four main guiding principles to form sociocratic organizations:

 • Governance by concent
 • Circle organization
 • Double linking
 • Elections by consent

There are some additional agreements besides the four main principles:

 • No secrets may be kept
 • Everything is open to discussion
 • Everyone has a right to be part of a decision that affects them
 • Every decision may be reexamined at any time

I find the circle organizational approach interesting because it seems to fit very well with the Large Group Methods I have mentioned in a previous post. I find it particularly interesting that the circles are coupled through double linking, which means that at least two persons from the circle also belong to the next higher circle.

See also Sociocracy.info and my book review of We the People: Consenting to a Deeper Democracy by John Buck and Sharon Villines.

Information about sociocracy in Swedish is available at sociokrati.se.

Related posts:
Sociocracy requires a new mindset
Scrum vs. Sociocracy
Sociocratic principles can be implemented in many ways
Sociocracy is a method, and still it isn’t
Implementing sociocracy without sociocracy
Sociocracy as practiced by the G/wi
Policies vs. agreements
Scaling sociocracy is all about the context
Unspoken sociocratic principles
Cultural dimensions of sociocracy
A prerequisite for sociocracy is a socios

Related posts in Swedish:
Holakrati, holokrati och sociokrati
Hur införa sociokrati i en organisation (del 1)?
Hur införa sociokrati i en organisation (del 2)?
Sociokrati är som permakultur, fast för människor
Sociokrati är som en skogsträdgård
Kurs i kväkarnas beslutsmetod, som sociokrati bygger på
En historisk tillbakablick på kväkarnas beslutsmetod
Sociokratibok: Idag publiceras boken
Några tankar om sociokrati
Min gästblogg på #skolvåren: Att organisera oss rätt