Kvinnor gör grupper intelligentare

MIT:s Center for Collective Intelligence bedriver forskning kring hur människor och datorer kan samverka så att de kollektivt agerar mer intelligent. I forskningen kring vad det är som gör grupper smartare och mer innovativa har man hittat tre gemensamma faktorer:

  • Att gruppmedlemmarna är socialt lyhörda.
  • Att alla i gruppen deltar i samtalet.
  • Att andelen kvinnor är hög.

Det forskarna upptäckte var att grupper med både kvinnor och män är smartare än grupper med enbart män, men också att grupper med enbart kvinnor är allra smarast!

I en intervju med Thomas Malone, MIT, om kollektiv intelligens säger han (min översättning) att “… vi fann att gruppens kollektiva intelligens var signifikant korrelerad med den procentuella andelen kvinnor i gruppen. Fler kvinnor var korrelerat med en mer intelligent grupp. Intressant är att detta resultat inte enbart är ett resultat av mångfald. Det är inte bara att säga att en vi behöver grupper med en del män och en del kvinnor. Det ser ut som om det är en mer eller mindre linjär trend, dvs. fler kvinnor är bättre ända vägen upp till enbart kvinnor“.

Vi vill nog ha kvinnlig majoritet på ledningsnivå!

Se också denna video där Thomas Malone, MIT, talar om ledarskap och kollektiv intelligens (12 min 26 sek från start).

Published by Jan Höglund

Jan Höglund has over 35 years of experience in different roles as software developer, project manager, line manager, consultant, and researcher. This is his personal blog where he shares his reading, book reviews, and learning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *